poniedziałek, 21 czerwca, 172. dzień 2021 r.
Trwają wakacje! Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało dni: 72 gawelek@poczta.onet.pl 14973  
Ogólnie
Opinie

XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi (XXIII LO) Wychowawstwo (kl. 3E)

Podstawy TI
Word
Excel
WWW
Access

Cosinus Łódź Technologia informacyjna (liceum zaoczne)

UTK

Prace dyplomowe
Specjalizacje:
programowanie'06
aplikacje internetowe'07

Egzamin zawodowy

Studium Medyczne nr 1 w Łodzi Informacje ogólne
Harmonogram zajęć
Zasady zaliczenia

REKLAMA

Zapraszam do zapoznania się z bardzo ciekawą ;-) książką.[Ogólnie] [Kalendarium] [Składki] [Matura 2008] [Frekwencja] [Zagrożenia] [Klasyfikacja]

Poniższe informacje przedstawiają aktualny stan prawny i będą obowiązywały w maju 2008 r.


MATURA 2008 - informacje ogólne

 1. Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych
 2. Do egzaminu maturalnego może przystąpić absolwent liceum ogólnokształcącego (...) jeden raz w ciągu roku szkolnego (w maju)
 3. Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu
 4. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa dyrektorowi szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu:
  • wstępną w terminie do 30 września 2007 r.
  • ostateczną w terminie do 7 lutego 2008 r.
 5. Egzamin składa się z dwóch części:
  • ustnej - ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny
  • pisemnej - ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej
 6. Wyniki egzaminu ustnego i pisemnego wyrażone są w skali procentowej
 7. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli:
  • z każdego przedmiotu obowiązkowego (zarówno ustnego jak i pisemnego) otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu (niezależnie od poziomu)
  • nie obowiązuje amnestia maturalna - zamiast niej wprowadzono egzaminy poprawkowe w sierpniu


MATURA 2008 - przedmioty

Obowiązkowo uczeń musi zdawać 5 egzaminów:

 1. polski ustny (bez wyboru poziomu) oraz polski pisemny (na wybranym poziomie: albo podstawowym albo rozszerzonym)
 2. jeden język obcy (ustny i pisemny) na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wybrany przez ucznia spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski)
 3. pisemnie, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, wybrany przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

Tylko powyższe egzaminy mają wpływ na fakt zdania (bądź nie) matury i otrzymania (lub nie) świadectwa.

Dodatkowo uczeń może (ale nie musi) zdawać na poziomie rozszerzonym jeden, dwa lub trzy egzaminy pisemne spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, język obcy inny zdawany jako obowiązkowy (w tym przypadku język zdawany jest dodatkwo ustnie na poziomie rozszerzonym), matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu. Wyniki uzyskane z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na fakt zdania matury.


MATURA 2008 - dostosowanie

Osoba, ubiegająca się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych (np. dyslekcja, korzystanie z komputera, konieczność przyjmowania leków), musi złożyć do 15 października 2007 r.dyrektorowi szkoły wniosek o dostosowanie warunków i formy egzaminu. Do wniosku o dostosowanie trzeba dołączyć: opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, wydaną nie wcześniej niż cztery lata (maj 2004 r.) przed terminem egzaminu i nie później niż 30 września 2007 r. lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenie lekarskie.


MATURA 2008 - przydatne linki

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Matura 2008
Wzór deklaracji maturalnej 2008
Deklaracja maturalna onlinePodsumowania poprzednich ankiet: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

Agnieszka Herkt & Tomasz Klekot - bardzo ciekawy portal edukacyjny, mocno rozbudowany, tworzony i aktualizowany przez parę prawdziwych fachowców

Grzegorz Ciągło - wybitny i wszchstronny specjalista IT i jego serwis osobisty

Cezary Obczyński - pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego to sformułowanie nazbyt suche by opisać jego szerokie horyzonty oraz ogrom wiedzy i umiejętności praktycznych

Adam Szadkowski - dla koneserów, ceniony acz często nierozumiany poeta, człowiek z fantazją

XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi - czyli mój drugi dom

Sieć szkół Cosinus - czyli mój... trzeci dom ;-)

Unikalne wizyty od 29 X 2006 r.:

© Arkadiusz Gawełek, Łódź 2006-2007     projekt grafiki Michał Awin
Wymienione znaki towarowe i marki należą do ich prawnych właścicieli.